laatst bijgewerkt 24-08-2023 inventarisatie van gevelstenen
 Grouw (Grou)  gem.Leeuwarden  (Friesland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

H
Halbertsmaplein 3 9001AH kofschip op scheepshelling MDCCLV
IOHANNES IURIENS
1755 Halbertsmaplein03.jpg
Halbertsmaplein 4 9001AH hoofd (2x) 1789-1869 DE FRIESEN OAN
Dr JOOST H HALBERTSMA
1797-1858 DE FRIEZEN OAN
Dr EELTJE HALBERTSMA
19e Halbertsmaplein04a.jpg Halbertsmaplein04b.jpg
Halbertsmaplein 12 9001AH klok IA   AK 1737 Halbertsmaplein12.jpg
K
Kerkstraat 4
Grouster Toer
Piterkerk, westelijke gevel
9001AA wapen burmania - aylva DOEN MEN SESTYN E┌WEN SACH, INT IAER SEVENTIG EN TWEE DOEN ONS LANDT HET WEE GEKLACH, OVERSTROOMDE ALS EEN SEE DOOR DE MACHT VAN FRANS EN BRIT ONDERSTEUND DOOR MYTER HEEREN DIE VEEL MENSCHEN HAER BESIT ROOFDEN, 'K HOOP GODT SALT VOORTS WEREN DOEN SYN DEESE EESKE BOOMEN HIER VAN CORNIUM GHEKOOMEN EN DOOR ONSE LAST GESET KHOOP IDAERDERDEEL SAL BLOYEN, TVOLK GELYCK LAURYREN GROYEN DAT IS ONS WENS EN GEBET GHEGEVEN DOOR ONS I H LA BURMANIA DIES TYT GRIETM└ OVER IDAERDERDEEL DOCH ANNO 1673 GHEKOREN TOT GRIETMAN OVER LE┌WERDERDEEL ENDE JUFFR IUILIANA AGATA VAN AYLVA SYN HUISVROU DESEN 13 AUG┌ 1673 1673 Kerkstr04w.jpg
Kerkstraat 4
Grouster Toer
Piterkerk, zuidelijke gevel
9001AA zonnewijzer 1642 1642 Kerkstr04z.jpg
O
Oerhaelspaed 2 9001AD klok, bel DE SKILLE 20e Oerhaelspaed02.jpg
P
Parkstraat 14 9001AT kemphaan 20A Parkstr14.jpg
R
Raadhuisstraat 10 9001AG landmeters IN A RECHT. AB, BC EN CA DOEN 30. AB IS 7 LANGER ALS AC. VRAGE NA ELCK SIDE
BIDEN GEADMITTEERDEN LANTMETER.
AO Z VAN 777
1655 Raadhuisstr10.jpg
S
Stationsweg 1 9001ED wapen idaarderadeel 1942 1942 Stationsweg01.jpg
W
Waachshaven 9 9001AC tekst LOOFT DEN HEERE
JETSKE RUURTS COOPMANS GELEGT
DEN EERSTEN STEEN Ao 1782
1782 Waachshaven09.jpg
Wijde Steeg 6 9001AK wapen . . . . WijdeSteeg06.jpg
 

          foto's: Pancras van der Vlist, Mart Hagenbeek, Gerard AriŰns, Jan de Jong en Richard Koopal