laatst bijgewerkt 20-01-2018 inventarisatie van gevelstenen
 Waaxens (Waaksens)  gem.Littenseradeel  (Friesland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

B
Buorren 9
Hervormde Kerk
8845SG herdenkings- / wapensteen INT JAER 1742 IS DESE TOOREN VERNEUIT ONDER DE ED: HEER EDZARD VAN SMINIA GRIETMAN OVER HENNAARDERADEEL EN PETRUS HORREUS PREDIKANT ENDE KERKVOOGDEN JOHANNIS WIGLES SCHULTHETUS EN ANNE AUKES 1742 Buorren09.jpg (52789 bytes)
 

          foto: Toon Mensink