laatst bijgewerkt 23-10-2023 inventarisatie van gevelstenen
 Wommels  gem.Súdwest-Fryslân  (Friesland)

adres postcode voorstelling OPSCHRIFT datering miniatuur

K
Keatsebaen 1 8731BN wapen gemeente hennaarderadeel 1910 Keatsebaen01.jpg
T
Terp 16 8731AZ café ‘IT HEMELTSJE’
D.W. BOSCHMA 1964
1964 Terp16.jpg
 

          foto's: Richard Koopal